Statut

UCHWAŁA NR XX/127/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu
Na postawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, powołuje się Gminną Radę Seniorów w Górze Kalwarii.
§ 2. Nadaje się statut Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Zenon Nadstawny

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r.
Poz. 9220
Załącznik do Uchwały Nr XX/127/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW W GÓRZE KALWARII
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut Gminnej Rady Seniorów, zwany dalej statutem, określa tryb wyboru i powoływania członków Rady oraz zasady jej działania.
§ 2. Przez używane w statucie pojęcie „środowisko senioralne” należy rozumieć środowisko skupiające osoby starsze, w szczególności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Związku Emerytów i Rencistów, Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Kombatantów RP i byłyc więźniów politycznych.
§ 3. Gminna Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych zwanych również seniorami, powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Góra Kalwaria.
§ 4. Siedzibą Rady Seniorów jest Góra Kalwaria.
§ 5. Posiedzenia i dyżury Rady Seniorów odbywają się w jej siedzibie.
§ 6. Obsługę administracyjno-biurową Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Rozdział 2.
Tryb wyboru i powoływania członków Rady
§ 7. 1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.
2. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia.
3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składy Rady.
§ 8. Rada Seniorów liczy 12 członków, w tym:
1) 1 członek wskazany przez Radę Miejską Góra Kalwaria,
2) 1 członek wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
3) 3 członków wskazanych przez Radę Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
4) 4 członków wskazanych przez Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
5) 1 członka wskazanego przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych,
6) 2 członków zgłoszonych przez:
a) przedstawicieli osób starszych,
b) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, innych niż wymienione w pkt. 1-5.
§ 9. 1. O ile podmioty, o których mowa w § 8 pkt. 6 nie wskażą lub wskażą mniejszą ilość członków niż wymieniona, wówczas wakujące miejsca uzupełnione zostaną w kolejności przez Radę Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zarząd Związku Emerytów i Rencistów.
2. Sposób wyłaniania kandydatów ze środowisk senioralnych o których mowa w § 8 pkt. 2-5 ustalają właściwe dla tych środowisk organy.
3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 10. 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Seniorów, odbywa się w oparciu o zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy
i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Informację o wydaniu zarządzenia podaje się również w prasie lokalnej.
2. Termin zgłaszania kandydatów upływa po 21 dniach licząc od daty ogłoszenia zarządzenia na stronie internetowej.
3. Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić nie później niż 45 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów, z tym, że w przypadku pierwszej kadencji zarządzenie to, powinno być podanie do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu.
§ 11. 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów należy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących
1) dla osób wymienionych w §8, pkt. 1-5 oraz w pkt. 6 lit. b – załącznik nr 1,
2) dla podmiotów wymienionych w §8, pkt. 6, lit. a – załącznik nr 2
2. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany:
1) w przypadku osób wymienionych w §8, pkt. 1-5 oraz w pkt. 6 lit. b – zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu tego podmiotu lub innego dokumentu wewnętrznego (np. regulaminu)
2) dla podmiotów wymienionych w §8, pkt. 6, lit. a – przez osoby starsze, zamieszkujące na terenie gminy udzielające poparcia danej kandydaturze,
3. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów, należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów, stanowiące załącznik nr 3.
§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w § 8 pkt. 6 lit. a zgłaszają swoich kandydatów bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przy czym:
1) osobę na kandydata do Rady Seniorów może zgłosić grupa co najmniej 15 osób starszych zamieszkujących
na stałe na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria
2) kandydaci, o których mowa w pkt. 1 jak też osoby starsze je zgłaszające, nie mogą być członkami środowisk senioralnych, o których mowa w § 8 pkt. 3-5,
3) udzielić poparcia można tylko jednemu kandydatowi,
4) udzielenie poparcia więcej niż jednemu kandydatowi powoduje, iż poparcie to nie będzie uwzględnione
w stosunku do wszystkich zgłoszonych kandydatów.
2. Podmioty, o których mowa w § 8 pkt. 1, 3-5 oraz 6 lit. b zgłaszają swoich kandydatów bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, z zachowaniem zasad wskazanych w § 11.
§ 13. 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w terminie 7 dni po upływie terminu o którym mowa w § 10 ust. 2.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych oraz załączników.
2. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków
w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
§ 14. 1. W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszona przez podmioty określone w § 8 pkt. 6 byłaby większa niż 2 osoby, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria zarządza zebranie wyborcze, które wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów członków do Rady Seniorów.
2. Organem prowadzącym wybory członków Rady Seniorów jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
3. Zebranie wyborcze zarządza się w terminie nie przekraczającym 21 dni licząc od daty otrzymania przez ostatniego z kandydatów wezwania do uzupełnienia wniosku, lub jeżeli taka okoliczność nie wystąpiła,w terminie 21 dni licząc od upływu terminu wskazanego w § 13 pkt 1.
4. Zawiadomienie w tej sprawie, zawierające informacje o terminie, miejscu, porządku oraz informacje o zgłoszonych kandydatach na członków Rady, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Górze Kalwarii oraz na stronie internetowej gminy co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.
5. O wyznaczonym zebraniu wyborczym, należy zawiadomić zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów. Sposób dokonania zawiadomienia kandydata, zależy od oświadczenia złożonego w tym zakresie na załączniku
nr 3.
6. Zebranie wyborcze prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub upoważniona przez niego osoba.
§ 15. Osobami uprawnionymi do głosowania są:
1) zgłoszeni kandydaci,
2) osoby starsze (powyżej 60 roku życia) obecne na zebraniu, będące mieszkańcami gminy,
3) przedstawiciele podmiotów wymienionych w §8 pkt. 6 lit. b.
§ 16. 1. Wybór członków Rady Seniorów następuje w głosowaniu tajnym, poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania.
2. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się 3-osobową komisję skrutacyjną.
3. Karta do głosowania zawiera co najmniej wykaz kandydatów do Rady Seniorów oraz pieczęć Urzędu Gminy Góra Kalwaria.
4. Na karcie do głosowania każdy osoba uprawniona do głosowania może oddać ważny głos na jedną osobę.
5. W przypadku, kiedy głosujący odda głos na więcej niż jedną osobę, głos uznaje się za nieważny. Nieważnych głosów nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
§ 17. 1. Do Rady Seniorów wybranych zostaje 2 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów, co powoduje, że nie można ustalić składu zgodnie z limitem określonym w §8 pkt. 6, przewodniczący zebrania
wyborczego zarządza uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami.
3. Głosowanie uzupełniające jest głosowaniem jawnym.
4. W głosowaniu uzupełniającym każdy osoba uprawniona do głosowania może oddać wyłącznie jeden głos na jednego z kandydatów.
5. W przypadku, kiedy w głosowaniu uzupełniającym, ze względu na równą liczbę głosów, nie uda się wyłonić kandydatów do Rady Seniorów – przeprowadza się losowanie. Osoba wylosowana wchodzi w skład Rady Seniorów.
6. Wyniki przeprowadzonych wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu z wyborów, stanowiącego załącznik nr 4.
7. Protokół z wyborów wraz z kartami do głosownia i listą obecności podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 18. Skład wybranej Rady Seniorów, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie Ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Górze
Kalwarii oraz na stronie internetowej gminy, w terminie 7 dni od wybrania członków Rady
Rozdział 3.
Zasady działania Gminnej Rady Seniorów
§ 19. 1. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Seniorów zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria nie później niż 30 dnia, licząc od dnia o którym mowa w § 18.
2. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów, prowadzi Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub osoba przez niego wskazana.
3. Rada Seniorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9220
4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza następuje w trybie określonym w ust. 3, na wniosek co najmniej 5 członków Rady złożony na piśmie nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem, na której ma być rozpatrywany.
5. Przewodniczący Rady Seniorów, w szczególności:
1) kieruje bieżącymi sprawami Rady Seniorów,
2) odpowiada za realizację uchwał Rady Seniorów,
3) reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz,
4) zwołuje posiedzenia Rady Seniorów oraz określa termin posiedzenia i porządek obrad,
5) przewodniczy obradom,
6) informuje środki masowego przekazu o działalności Rady Seniorów,
7) otwiera i zamyka posiedzenia.
6. Wiceprzewodniczący wykonuje obowiązki z upoważnienia lub w zastępstwie Przewodniczącego, w razie jego nieobecności.
7. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) prowadzenie dokumentacji Rady Seniorów,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Seniorów i odpowiedniego przepływu informacji,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Seniorów do których dołącza powzięte przez Radę uchwały i listy obecności,
4) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej Rady Seniorów.
8. Do obowiązku członka Rady Seniorów należy w szczególności:
1) aktywne branie udziału w pracach Rady Seniorów,
2) przekazywanie społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim środowiskom senioralnym informacji o działalności Rady Seniorów,
3) usprawiedliwianie swojej nieobecności na posiedzeniach Rady Seniorów.
9. Członkowie Rady Seniorów biorą udział w jej pracach nieodpłatnie.
§ 20. Protokół z przebiegu posiedzenia Rady Seniorów, powinien zawierać w szczególności:
1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) porządek obrad,
3) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
4) złożone opinie oraz wnioski,
5) wyniki głosowania,
6) numery i treść podjętych uchwał,
7) podpisy Przewodniczącego i sekretarza lub osoby go zastępującej.
§ 21. 1. Rada Seniorów obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Seniorów – za wyjątkiem posiedzenia o którym mowa w §19 ust. 1 – zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 5 członków rady,
3) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Kalwarii.
4. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady, Przewodniczący ma obowiązek zwołać takie posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia
Rady Seniorów winien zawierać proponowany porządek obrad.
5. W przypadku niewywiązania się Przewodniczącego Rady z obowiązku o którym mowa w ust. 3, posiedzenie Rady Seniorów może zwołać Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
6. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego lub ustnego zaproszenia przekazanego członkom Rady osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
7. Na posiedzenia Rady Seniorów mogą być zapraszane osoby nie będące jej członkami jednak bez prawa głosowania.
§ 22. 1. Członek Rady Seniorów może być odwołany przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek 2/3 członków Rady Seniorów.
2. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Seniorów, na okres do końca jej kadencji, za wyjątkiem wskazanym w ust.3, powołuje się w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli zwolnione miejsce dotyczy członka Rady będącego:
1) Członkiem wskazanym w trybie § 8 pkt. 3-5, w skład Rady wchodzi osoba wskazana przez odpowiednie środowisko,
2) Członkiem wskazanym w trybie § 8 pkt. 1-2 wchodzi osoba wskazana przez te organy.
3. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady o którym mowa w § 8 pkt. 6 nie uzupełnia się składu Rady Seniorów.
§ 23. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w danej sprawie w formie uchwały.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członek Rady Seniorów mający inne stanowisko niż podjęte w uchwale, może do niej złożyć zdanie odrębne.
5. Uchwała powinna w szczególności zawierać:
1) oznaczenie uchwały w sposób określony w ust. 6,
2) tytuł,
3) treść merytoryczną,
4) wyniki głosowania,
5) podpisy Przewodniczącego i sekretarza, lub osoby go zastępującej.
6. Uchwały oznacza się według następującego schematu:
Gdzie 1/I/2015 oznacza: kolejny numer uchwały/numer kadencji/rok podjęcia.
Numerację uchwał kontynuuje się do końca trwania danej kadencji.
§ 24. W terminie do 14 dni od zebrania Rady Seniorów, Sekretarz Rady składa w Kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria kopię protokołu i podjętych uchwał, celem zamieszczenia ich na stronie internetowej BIP.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 25. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania, przy czym jeżeli zmiana miałaby nastąpić na wniosek Rady Seniorów, wniosek taki wymaga większości co najmniej 2/3 składu Rady Seniorów.